Akonasoftver.sk
Klarion.eu - hračky a darčeky
reklama
Excel 2007

Matematické a trigonometrické funkcie

Kategória: Karta Vzorce  |  Podkategória: Knižnica funkcí
23. 2. 2011   Zelenayová

V článku sa budeme venovať praktickej práci s matematickými a trigonometrickými funkciami v programe Excel 2007.

Medzi matematické a trigonometrické funkcie patria: ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATAN2, ATANH, CEILING, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP, FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, GCD, INT, LCM, LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD, PI, POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, SUMSQ, SUMX2MY2, SUMX2PY2, TAN, TANH, TRUNC.

Oboznámime sa s funkciami: ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN. Zvyšné funkcie, ktoré sem patria si vysvetlíme v nasledujúcich článkoch.

Vkladanie funkcií do pracovného hárka zošita programu Excel 2007 sme si vysvetlili v predchádzajúcom článku, z toho dôvodu sa k nemu už nebudeme spätne vracať. Vysvetlíme si aký význam majú jednotlivé funkcie, čiže kedy ich používame a ich použitie si názorne ukážeme na príklade.

ABS

Funkcia ABS vracia absolútnu hodnotu čísla. Absolútna hodnota čísla je číslo bez znamienka, čiže absolútna hodnota záporného čísla je číslo kladné. Spôsob zápisu je =ABS(číslo), pričom v zátvorke uvádzame reálne číslo, ktorého hodnotu chceme vypočítať. Praktické použitie funkcie ABS je znázornené na obrázku 146_1.

Funkcia ABS

ACOS

Funkcia ACOS vracia arkuskosínus alebo inverný kosínus čísla. Spôsob zápisu je =ACOS(číslo). Arkuskosínus je uhol, ktorého kosínus sa rovná zadanému číslu. Funkcia vráti hodnotu uhla v radiánoch. Ak chceme výsledok v stupňoch, vynásobíme ho hodnotou 180/Pi. Uhol, ktorý chceme vypočítať, musíme zadať v intervale od -1 do 1. Na obrázku 146_2 vidíme použitie funkcie ACOS.

Funkcia ACOS

ACOSH

Funkcia ACOSH vracia hodnotu hyperbolického arkuskosínusu čísla čiže hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla. Spôsob zápisu je =ACOSH(číslo). V zátvorke zadávame ľubovolné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné hodnote 1. Príklad použitia funkcie ACOSH je zobrazený na obrázku 146_3.

Funkcia ACOSH

ASIN

Funkcia ASIN vracia arkussísnus uhla v radiánoch v intervale -Pí/2 až Pí/2. Spôsob zápisu je =ASIN(číslo). Číslo predstavuje hodnotu sínusu daného uhla, ktorú je potrebné zadať v intervale od -1 do 1. Použitie funkcie ASIN je znázornené na obrázku 146_4.

Funkcia ASIN

ASINH

Funkcia ASINH vracia hodnotu hyperbolického arkussínusu čísla t.j. inverzný hyperbolický sínus čísla. Spôsob zápisu je =ASINH(číslo), pričom číslo musí byť rovné alebo väčšie ako 1. Obrázok 146_5 znázorňuje použitie funkcie ASINH.

Funkcia ASINH

ATAN

Funkcia ATAN vracia arkustangens čiže inverzný tangens čísla v radiánoch v intervale od -Pí/2 do Pí/2. Spôsob zápisu je =ATAN(číslo), pričom číslo je tangens daného čísla. Príklad použitia funkcie ATAN je zobrazený na obrázku 146_6.

Funkcia ATAN

ATAN2

Funkcia ATAN2 vracia hodnotu arkustangens (inverzný tangens) danej x-ovej a y-ovej súradnice. Výsledok je v radiánoch, čo je hodnota väčšia ako -Pí a menšia alebo rovná Pí. Arkustangens predstavuje uhol, ktorý zviera os x a priamka prechádzajúca počiatkom (bod [0;0]) a bodom so súradnicami (x_num; y_num). Spôsob zápisu je =ATAN2(x_num; y_num), pričom x_num predstavuje x-ovú súradnicu a y-num predstavuje y-ovú súradnicu. Príklad použitia funkcie ATAN2 znázorňuje obrázok 146_7.

Funkcia ATAN2

ATANH

Funkcia ATANH vracia inverzný hyperbolický tangens čísla. Spôsob zápisu je =ATANH(číslo), kde číslo je akékoľvek reálne číslo v rozsahu od -1 do 1. Obrázok 146_8 zobrazuje príklad použitia funkcie ATANH.

Funkcia ATANH

Kategória matematických a trigonometrických funkcií je veľmi rozsiahla, a preto sa budeme funkciám z tejto kategórie venovať aj v nasledujúcich článkoch.

V článku sme si ukázali prácu s vybranými funkciami: ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH a ATANz kategórie matematické a trigonometrické funkcie v programe Excel 2007.

Kľúčové slová: bunka, pracovný hárok, funkcie
Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
Súvisiace články:
Matematické a trigonometrické funkcie II.

Matematické a trigonometrické funkcie III.

Matematické a trigonometrické funkcie IV.

Matematické a trigonometrické funkcie V.

Matematické a trigonometrické funkcie VI.

Matematické a trigonometrické funkcie VII.

Matematické a trigonometrické funkcie VIII.

Úvod do funkcií v programe Excel 2007

Komentáre:
Pridať komentár

Vyhľadávanie:Nenašli ste to, čo ste hľadali? Napíšte nám a budeme sa snažiť Vám pomôcť.

Výrok:
Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
(Albert Einstein)

Sporenie v zlate pre lepšiu budúcnosť
reklama
reklama
Copyright © 2009-2021 Akonasoftver od Akonaskolu.eu   ::   Kopírovanie obsahu stránky Akonasoftver je zakázané!